Aktuálne

 

 

 

 

 

 

Vážená verejnosť.

Naša mailová adresa je dočasne zmenená. Komunikujte s nami prostredníctvom cvcbanovce@gmail.com


 

Vážení  priatelia CVČ, rodičia a milá verejnosť!!!

Ponúkame Vám možnosť poukázať 2 % z Vašej odvedenej  dane  neinvestičnému fondu MEA INTEREST, ktorý bol vytvorený na podporu a rozvoj krúžkov, táborových  činností a podujatí pre deti a mládež  Centra voľného času.

Potvrdenie o zaplatení dane Vám vypíše Váš zamestnávateľ a Vyhlásenie o poukázaní dane vypíšete vy. Obidva formuláre môžete v zalepenej obálke vhodiť do schránky na bráne CVČ ( my ich odovzdáme na DÚ), alebo ich zanesiete priamo na daňový úrad. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba uvediete

v daňovom priznaní naše údaje: údaje o prijímateľovi:

IČO: 35606711

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: MEA INTEREST

Sídlo: A. Kmeťa 530/8,

957 01 Bánovce nad Bebravou

VYUŽITE MOŽNOSŤ PODPORIŤ ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ

NAŠICH DETÍ Z VAŠICH DANÍ.

 

Za Vaše rozhodnutie a prejavenú dôveru Vám vopred ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie


Usmernenie riaditeľky CVČ k dodržiavaniu hygienických opatrení k začiatku realizácie záujmového vzdelávania v CVČ od 1. 10. 2020

Usmernenie sa vzťahuje na začiatok realizácie pravidelného záujmového vzdelávania, ktoré je ukotvené vo Výchovnom programe CVČ na školský rok 2020/2021 a potrvá do odvolania, resp. aktualizácie pokynov príslušných orgánov.

Pokyny prevádzky a vnútorného režimu výchovno-vzdelávacieho procesu:

 • Vchodové dvere sa od 1.10.2020 zatvárajú. Je potrebné na vstup do budovy sa ohlásiť zvončekom.
 • Vstup a pobyt v Centre voľného času (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) bude umožnený len zamestnancom CVČ, členom ZÚ na čas a hodinu určenú na ZÚ, dospelým evidovaným osobám s povinnosťou prekrytých horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka), rodičom v nevyhnutných prípadoch a to len jednej osobe.
 • Povinnosťou je Rúško – Odstup – Ruky dezinfekcia ROR.
 • Rodič nečaká na ukončenie ZÚ dieťa v priestoroch CVČ.
 • Verejnosť ( rodičia) v nevyhnutných prípadoch, ktorí budú potrebovať vybaviť záležitosti ohľadom činnosti CVČ ( prihlásenie, odhlásenie, zaplatenie poplatku) prichádzajú do budovy po ohlásení zvončekom pri vchodových dverách.
 • Ostatné záležitosti je potrebné vybaviť telefonicky 038/7602454 alebo e-mail cvc@cevecko.sk
 • Pri vstupe do prevádzky je každý povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky.
 • Na vstup do CVČ viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.
 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • Zabezpečiť oznam o povinnosti oznámiť všetky skutočnosti v súvislosti s ochorením COVID19 (návrat z rizikových krajín, kontakt s pozitívne testovanými osobami).
 • Vyvesiť nad umývadlá postup ako si správne umývať ruky a ako ich dezinfikovať.
 • Ak člen ZÚ v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak sa u zamestnanca CVČ objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa CVČ a opustí CVČ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • Pedagogický pracovník, vedúci ZÚ má rúško počas celej výchovno-vzdelávacej činnosti.
 • Členovia ZÚ, okrem športových a pohybových ZÚ, majú rúško počas celej doby výchovno-vzdelávacej činnosti.
 • Všetci členovia sú povinní riadiť sa aktuálnymi pokynmi vedúceho ZÚ.

Mgr. Miriam Kiripolská

Riaditeľka CVČ

Komentáre sú uzavreté.